0

دانلود رمان عشق آمازونی جلد دوم از آمنه آبدار

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق آمازونی جلد دوم pdf از آمنه آبدار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آمنه آبدار مـیباشـد

موضوع رمان :طنز/عاشقانه

خلاصه رمان عشق آمازونی جلد دوم

در ادامه ماجراهای طنز یزدان و هانا است و اما با حضور شخصیت های جدیـد که هر کدوم

یه طنزی رو رقم مـی زنن. دلارام عشق یزدان و هانا که عجیب با یزدان سر لج افتاده…

دریا دختری دیوونه تر از هانا، که دوست داره زود شوهر کنه و نیمه گمشـده اش رو پیـدا کنه

 ولی از بخت بد روزگـار، هر بار یه ضد حال مـی خـوره!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان روزهای بی قراری

قسمت اول رمان عشق آمازونی جلد دوم

یعنی االن واقعا قراره هانا تـو فیلم باز ی کنه؟

روشنک یه لحظه نگـاهش رو از گوشی برداشت و یه چیپس انداخت تـو دهنش و گفت:

آره نقش اول رو بهش دادن.

احتماال نقش اوله فیلمم یه خره!

با حرص بستـه دستمال کـاغذی رو تـو صورت دریا پرت کردم.

حرف نزن بیشعور… دوستت داره معروف م یشـه!

خیل ی خب بابا، تـو ف یلمو باز ی کن، از کجا معلوم باز این فیلمه شکست نخـوره؟

راستم مـی گفت! احتمالش زیاد بود… ولی ما به چیزای منف ی فکر نم ی کنیم.

کم انرژ ی منف ی بده، به این فکر کن که فردا پس فردا کنار یه آدم معروف راه مـی ر ی و اعتماد به

نفست اعتماد به سقف مـیشـهدهن کجی کرد که پرس یـدم:

چخبر از فریاد؟

کـات کردیم! اون لیاقت منو نداشت.

باز چرا؟

بهش گفتم ب یا ازدواج کنیم، گفت قصد من ازدواج نیست. تـو چی؟ هنوز سینگلی؟

نفس عمـیق ی کشیـدم و چیپس تـو دهنم رو قورت دادم که چشمام گرد شـد و تا پایین رفتنش همون

جور گرد موند… خیل ی بد بریـده بود. لیوان آب رو برداشتم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان