0

دانلود رمان شکسته بال از نرگس برزن 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شکستـه بال pdf از نرگس برزن با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان نرگس برزن مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان شکستـه بال

ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮادی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﭘﯿﺪاﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ راﻓﺮﺳﺦ ﻫﺎازﺧﻮدﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻨﺪ

ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﻓﺮادﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪوﺟﻠﺪﺑﺪی ﻫﺎﯾﻤﺎن را از وﺟﻮدﻣﺎن ﺟﺪاﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﮔﺎﻫﯽ

ﺑﺮﻋﮑﺲ،اﻓﺮادی ﭘﯿﺪاﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎراﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﻨﺪ؛

اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تاوان دل شکستـه

دانلود رمان بالا پایین اعتماد

دانلود رمان صیغه مختـومه

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان